Zeven Prioriteiten


ZEVEN PRIORITEITEN

                                       

BETAALBAAR WONEN INBEGREPEN

Mensen mogen niet hun hele leven gebukt gaan onder zware leningen. CD&V wil dat iedereen zich een betaalbare en kwaliteitsvolle woning kan veroorloven. Dat vraagt een goed aanbod aan betaalbare woningen en bouwgrond zodat mensen in hun eigen streek kunnen blijven wonen.

We willen actief nieuwe vormen van samenwonen stimuleren. Daarnaast pakken we leegstand en verkrotting aan. We zetten in op het verbeteren van de kwaliteit (o.a. goede isolatie) van woningen. Zeker met de stijgende energieprijzen is dit cruciaal.

VEILIG VERKEER IN BEWEGING

Elk verkeersslachtoffer is er één te veel. Veilige wegen met afgescheiden fietspaden en conflictvrije kruispunten zijn een blijvend werkpunt. ‘Trage’ wegen, heraanleg van dorpskernen en schoolomgevingen noodzakelijk. Zwaar vervoer moeten we weg houden uit dorps- en stadskernen.

Naast veiligheid, is vlot verkeer een prioriteit van CD&V. Mensen moeten zich makkelijk kunnen verplaatsen. Hiervoor zijn een goede fietsinfrastructuur, een openbaar vervoer dat auto’s van de weg haalt en minder mobiele mensen in beweging krijgt, en een goede ruimtelijke ordening nodig.

TOEKOMSTGERICHTE EN GEZONDE GEMEENTEN

Zuinig energieverbruik, proper water, verstandig natuurbeheer, minder schadelijk afval… Een betere wereld voor onze kinderen, maken we vandaag.

Een gezonde gemeente met gezonde inwoners is ons doel. Lekkere producten van bij ons mogen geen uitzondering zijn, preventieve gezondheidszorg is noodzakelijk (denk aan de campagnes rond borst- en baarmoederhalskanker) en voldoende sportmogelijkheden een must.


 

KINDEREN EN ZORG INBEGREPEN

CD&V hecht veel belang aan een goede opvoeding en groeikansen voor onze kinderen en wil ouders hierin ondersteunen. Betaalbare, goede en aangepaste kinderopvang is een belangrijke stap. Nabije ‘brede’ scholen een volgende. Met Huizen van het Kind helpen we ouders een antwoord zoeken op alle vragen over de opvoeding, de gezondheid en het welzijn van kinderen.

Voor CD&V is zorg voor alle ouderen zeer belangrijk. Denk ook aan het helpen van personen met (beginnende) dementie die nog thuis verblijven.

WERKEN AAN ECHTE INTEGRATIE

CD&V staat voor een correct en rechtvaardig asielbeleid. We zijn streng aan de ingang, maar willen ook kansen bieden aan wie hier legaal verblijft. Mensen met noden kennen we rechten toe. In ruil verwachten we een actieve integratie in onze samenleving. We willen nieuwkomers daar ook actief bij helpen.

 Nieuwkomers moeten Nederlands leren en zich integreren in hun buurt. Werk vinden maakt deel uit van deze integratie.

 Misbruiken van het systeem en uitkeringen moeten eruit, juist om diegenen die het echt nodig hebben te kunnen helpen.

PROPERE EN VEILIGE BUURTEN

CD&V wil dat mensen zich goed voelen in hun buurt. Dat mensen elkaar ontmoeten. Dat mensen durven buiten komen. In die buurt is er geen plaats voor criminaliteit. De politie treedt doortastend op, waar nodig worden gemeentelijke administratieve boetes uitgeschreven. Straten en pleinen liggen er proper bij en de publieke ruimten worden slim ingericht. Met meer groen en speelruimte, ontmoetingsplaatsen en winkels die leven in een gemeente brengen.

RUIMTE VOOR INITIATIEF

CD&V ondersteunt actief iedereen die initiatief neemt. Ondernemers die een gemeente economisch vooruit helpen en instaan voor werkgelegenheid verdienen alle steun. Dit door een goede dienstverlening zonder veel papierwerk, bedrijfsvriendelijke belastingen en voldoende beschikbare gronden. We investeren in leefbare centra waar winkels tot hun recht komen. Toerisme is een troef die we bewust promoten. Land- en tuinbouwers staan in voor lekker en gezond eten, open ruimten en werkgelegenheid.

CD&V heeft ook een boon voor iedereen die zich vrijwillig inzet in het verenigingsleven. Die het initiatief neemt mensen bij elkaar te brengen, zowel in de jeugd, socio-culturele, milieu, sport en zoveel andere sectoren. Met eenvoudige administratie, goede infrastructuur en ondersteuning willen we iedere vrijwilliger sterken in zijn of haar engagement.