Het Boomse bestuur (CD&V, Groen en N-VA) blijft zwaar investeren én financieel op schema Het lokaal bestuur van Boom wil ook het komende jaar met veel ambitie tegemoet komen aan de uitdagingen die op ons afkomen. Zo investeren we volgend jaar opnieuw 12 miljoen euro in onze gemeente en de Bomenaars en dat over alle beleidsdomeinen heen. Het is in elk geval nu ook voor de buitenwereld duidelijk dat Boom volop in verandering is.

We werken immers alles behalve traag maar wel gestaag aan een gemeente die verrassend en hartig is, voor de Bomenaars, verenigingen, organisaties en ondernemers van vandaag en die van morgen. Boom moet daarbij opnieuw een sterk merk worden en dat doe je niet alleen door te investeren in stenen, maar ook en vooral in mensen. We vatten deze ambitie eerder al samen in 

·       Goed leven in Boom
·       Groeien in Boom
·       Samenleven in Boom

De beleidsverklaring zoals ze nu voorligt, is uiteraard zoals steeds gekoppeld aan de indiening van de begroting die de financiële voorzieningen bevat voor het uit te voeren beleid. Het is daarbij van essentieel belang dat we onze aangekondigde, strategische investeringen voortzetten en het openbaar bestuur op alle vlak kunnen versterken.


Financieel

Dat we dat intussen op een financieel gezonde basis kunnen doen, is het resultaat van de volgehouden inspanningen van ons bestuur de laatste jaren. Zo is de leninglast intussen al signifcant afgebouwd en blijven we op het ritme om tegen het einde van de legislatuur die leninglast verder te verlagen. 

Binnen de exploitatie uitgaven worden de gewone werkingskosten en de loonkost verwerkt. Iedereen weet welke uitgebreide dienstverlening we hiervoor verlenen. Uiteraard is het kwestie om de evolutie van de loonkost constant te monitoren om de impact op ons financieel resultaat in te schatten, zeker in een periode waarin drie indexaanpassingen op een jaar tijd op ons afkomen.

Voor de individuele dienstverlening door het OCMW is er 2 miljoen aan middelen voorzien.

De dotatie aan de politiezone en hulpverleningszone werd in overeenstemming gebracht met de planningen die ons aangereikt werden.

De exploitatie ontvangsten werden ingeschreven volgens de subsidiëringen van de Vlaamse en Federale overheid en de subsidiërende instanties zoals Kind en Gezin en aanvullend overeenkomstig de bijdrage van de genieter van de dienstverlening. Eigen belastingopbrengsten werden ingeschat overeenkomstig de gekende inkohieringsbedragen. En voor de opcentiemen op  onroerende voorheffing / aanvullende personenbelasting werden de ramingen opgegeven door de overheden.

Dat alles maakt dat Boom financieel gezonder en gezonder wordt en we bijgevolg in de aanpassing van het meerjarenplan voor de periode 2021-2025 niet minder dan 26,4 miljoen euro aan investeringsuitgaven kunnen voorzien zonder dat we afwijken van onze budgettaire intenties.

Eerst en vooral blijven ons patrimonium onze aandacht krijgen. Het gaat hier om Boempetat !, het jeugdhuis, de kinderopvang, de finale afwerking van het Ecohuis, verdere opwaardering van de schouwburg en omgeving en een analyse van onze service infrastructuur voor ouderen.

Extra investeringen

In 2020 investeerden we 8,6 miljoen euro, in 2021 9,3 miljoen euro. We trekken dit stevig investeringsritme in 2022 zelfs op tot 12,2 miljoen euro. 

Grootste projecten zijn

-        de aankoop van het belastinggebouw en de dading rond het bestaande huurcontract (4,2 miljoen euro) met het oog om hier een nieuw administratief centrum te ontwikkelen; 

-         het plan rond de toegankelijkheid en relightning van de schouwburg, deels gesubsidieerd (1,2 miljoen euro);

-        de verdere renovatie van het jeugdhuis (1 miljoen euro);

-        de aanleg van fietspaden zoals Beukenlaan, Nachtegaalstraat, de herinrichting van het kruispunt Tuyaertsstraat, de laatste fase van de rioleringswerken Noeveren en wegenwerken algemeen (1,5 miljoen);

-        de verdere renovatie van Noeveren Emabb (542.000 euro);

-        de aankoop van de Antwerpsestraat 48 (318.000 euro);

-        de uitbreiding van het cameranetwerk (200.000 euro).

 

Voor een aantal van deze investeringen wordt een investeringssubsidie toegekend. Onder andere inzake mobiliteit werden er diverse subsidies ingeschreven voor o.a. het veilig maken van de schoolomgevingen.Voor de aanleg van het fietspad in de Beukenlaan en naast de spoorlijn N177 werden investeringssubsidies ingeschreven voor een 656.000 euro. De schouwburg 2.0 zal gesubsidieerd worden voor een bedrag van 800.000 euro.

Voor de financiering voorzien we in deze meerjarenplanning is het voorziene bedrag aan op te nemen leningen 15,2 miljoen euro

De jaarlijkse schuldenlast die op 1 januari 2020 42 miljoen euro bedroeg, daalt op het einde van het  meerjarenplan in 2025 naar 40,3 miljoen euro.

Autonoom Gemeentebedrijf

 Zoals al langer bekend neemt het Autonoom Gemeentebedrijf de regierol op wat betreft het ontwikkelen van onze gemeente, en treedt het daarbij vaak op als intermediair tussen het lokaal bestuur en de vele projectontwikkelaars die Boom sinds enige tijd opnieuw ontdekt hebben. 

2021 was een wonderbaarlijk scharnierjaar voor het Autonoom Gemeentebedrijf in Boom.

Verschillende kernversterkende bouwprojecten aan het centrum zijn in uitvoering gegaan, de basis is gelegd voor een doorstart van een aantal andere sluimerende projecten in de winkelstraten en aan de Kaai. Er zijn ook enkele mooie aankopen van strategische panden en gronden gedaan en tenslotte is er een flinke start genomen met de verbetering van de handelsas ondanks corona, lockdowns en andere elementen waar je geen vat op hebt. Een overzicht:

-      Project BRIGG: alle 98 appartementen vonden reeds een koper;

-      Project Parkview: ook hier is de verkoop goed opgeschoten, de ruime buursupermarkt heeft zijn positie ingenomen en de organisatie van de publieke parking is in volle voorbereiding;

-      Project Kaai en Rupelsky: de gezamenlijke bouwvergunning is binnen voor wat betreft de eerste fase. In de loop van 2022 wordt hier gestart. Tegelijk wordt er een participatietraject opgestart waarbij de Bomenaar mee mag beslissen wat er op het Kaaiplateau voorzien wordt; 

-      Panden Blauwstraat/Hoogstraat: Blauwstraat 29 is afgewerkt, in mei/juni kunnen we ook Hoogstraat 27 in gebruik nemen, het project Blauwstraat 50-62 (i.s.m. GoedWonen.Rupelstreek) in is aanvraagg voor een omgevingsvergunning voor 700 m2 handelsruimte en 11 sociale appartementen en ook het project Blauwstraat 9-17 is uit zijn startblokken geschoten;

-      Hoogstraat 7 kan deels met Vlaamse subsidies gerenoveerd en verhuurd worden als handelspand, het achterliggende pakhuis volgt;

-      Grote Markt 14 (Café Radio) werd verworven en wordt mee opgenomen in een ontwikkeling langs Windstraat/Kaai/Grote Markt, waarbij het pand tijdelijk als pop-up kan dienen;

-      de site Femont & Verhoeven werd verworven zodat hier een nieuwe muziekacademie, 2 polyvalente zalen en een cultuurcafé kan komen. Tegelijk kan er een park aangelegd worden tussen  Blauwstraat en Pachterslei.

Ruimtelijke Ordening

Onze gemeente is een van de dichtst bevolkte gemeenten in Vlaanderen. Dat betekent dat we zeer zorgvuldig moeten omspringen met de vrije ruimte. Tegelijk blijft onze gemeente groeien maar hierbij moeten we de architecturale, stedelijke en dichtheidsgebonden kenmerken van elke wijk van de gemeente respecteren. Dat betekent ook dat we de groene zones van de gemeente maximaal beschermen en versterken.

En er staan heel wat plannen of beter afronding van plannen op het programma het komende jaar die extra perspectief moeten geven voor de toekomst. Zo plannen we in 2022 alvast het afronden van het Erfgoedbeheersplan Noeveren, een belangrijk document voor de toekomst van deze wijk en een versterking van het Erfgoed. Ook het Masterplan van de Stationsomgeving wordt verder gefinaliseerd; we nemen reeds initiatieven tot de inrichting van een speelpleintje, aanplant van bomen op de Frateur-site en andere quick wins om de wijk aantrekkelijker en leefbaarder te maken.

Ook rond de herbestemming van De Klamp hopen we na de eerdere participatierondes in 2022 het Masterplan te finaliseren.

 

Sociale dienstverlening en ouderenzorg

Algemeen kunnen we stellen dat we wat betreft sociale dienstverlening en ouderenzorg de voorbije jaren een uitgebreide, kwaliteitsvolle dienstverlening hebben uitgebouwd. Wat er de voorbije jaren werd voorzien qua aanbod, wordt behouden. We streven er zelfs naar om dit aanbod verder te optimaliseren en bekijken de opportuniteiten en mogelijkheden om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Wat zorg betreft is onze prioritaire doelstelling vooral het ‘aanbieden van kwaliteitsvolle zorg op maat voor jong en oud.’

De komende jaren zullen we de renovatiestudie opvolgen voor het woonzorgcentrum, Bomenstraat en Boempatat!.

De samenwerking tussen de verschillende woonzorgvormen die het WZC aanbiedt wordt verder geoptimaliseerd. We realiseerden één centraal aanmeldingspunt voor de verschillende diensten zodat we zorgvragers kunnen toeleiden naar de meest passende woonzorgvorm en helpen schakelen tussen de zorgvormen.

Voor het Huis van het Kind zal er sterk ingezet worden op communicatie en dit met een nieuwe website die in 2022 gelanceerd zal worden.

Op het vlak van sociale dienstverlening hebben we voor een prioritaire doelstelling gekozen: we voeren een sterk sociaal beleid uit dat ertoe leidt dat alle inwoners van de gemeente toegang hebben tot de sociale grondrechten.

Aandachtspunten hierbij zijn de bestrijding van kinderarmoede waarbij de pijlers van de voorbije jaren zoals de brugfiguren en Boempetat! worden verdergezet, inzetten op preventieve gezondheid, ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal en ten slotte iedereen de mogelijkheid geven om zich cultureel te ontplooien via de vrijetijdspas Uit-pas en ons Rap op Stap kantoor. Tevens is er steeds de nodige aandacht voor sociale tewerkstelling en een vlotte toegankelijkheid van het OCMW.

Deze doelstelling omvat slechts een gedeelte van onze dienstverlening. Uiteraard is het nze eerste bekommernis om er voor te zorgen dat niemand in de kou blijft staan. Alle andere vormen van het ruime pallet aan dienstverlening staan borg voor een totale aanpak van de aanwezige noden. Denken we maar aan ondersteuning bij woningnood, juridische problematieken, budgetbeheer en –begeleiding, noodopvang, doorverwijzing naar andere meer passende dienstverlening, … het is maar een greep uit de vele oplossingen die het OCMW kan en zal blijven betekenen voor mensen in nood.

 

Lokale Economie

Dat Lokale Economie een belangrijk aandachtspunt is in onze gemeente staat buiten kijf. En dat er nog werk aan de winkel is ook dat is duidelijk. Daarom willen we het komende jaar heel duidelijke plannen en actieplannen op tafel leggen.

De commerciële diversiteit en het aantrekken van kwaliteitswinkels zijn grote uitdagingen de komende jaren, maar daarnaast willen we uiteraard ook onze bestaande handelaars maximaal ondersteunen en versterken.

We starten daarom allerhande initiatieven op om onze handelaars te ondersteunen en ook de synergieen en participatie van alle economische actoren zoals KMO’s, zelfstandingen en handelaars in onze gemeente te versterken. Een eerste netwerkevent is reeds in februari voorzien.

We gaan in 2022 ook aan de slag met de profploeg. De profploeg is een uitgebreid team van experten en multidisciplinaire professionals die handelskernversterkende acties stroomlijnen en een duwtje in de rug geven. Samen met de Profploeg zullen we onze actieplannen concreet vormgeven en uitrollen. Denk aan starterspremies, aanpak van leegstand, een vestigingsbeleid, Bereikbaarheid, beeldkwaliteit, marketingondersteuning voor handelaars, maar ook werken aan citymarketing en het merk ‘Boom’ verder op de kaart zetten. Plannen die heel wat verschillende domeinen behelsen dus.

We digitaliseren ook ons systeem van cadeaucheques en gaan samen met de nieuwe Dienst Beleving wordt aan de slag om activiteiten en events uit te werken die voor meer beleving in ons handelscentrum kunnen zorgen.

 

Veiligheid

Veiligheid blijft een van de speerpunten van ons beleid: de Bomenaar verwacht niet minder van ons. In onze nooit aflatende strijd tegen sluiktstort, overlast en ander asociaal gedrag hebben we daarom beslist om ons cameranetwerk nog uit te breiden met vijf nieuwe mobiele camera's. 

De oprichting van nieuwe BINs, zoals KaDrie en straks ook Station, wordt volop aangemoedigd en ondersteund. 

Samenlevingsproblematiek zoals in de Kruiskenslei wordt samen met GoedWonen.Rupelstreek aangepakt en heeft geleid tot een lik-op-stuk-beleid waarvan de eerste resultaten dra zichtbaar zijn. 

Tot slot turnen we de preventiedienst HiER! in eigen regie weer om tot een wendbaar en vooral flexibel instrument waarmee we de vele uitdagingen op de straat weer aankunnen.  

Veiligheid is ook verkeersveiligheid natuurlijk. De jongste jaren zijn grote stappen gezet in het veiliger maken van de schoolomgevingen. We focussen verder op bijvoorbeeld fietsveiligheid. Zo staan onder andere de schoolveiligeroutes ingeschreven. Ook de aanleg van de Beukenlaan en het doortrekken van het fietspad daar en onder andere in de Nachtegaalstraat staan op de planning. 

Sport

De ondersteuning van de clubs, het onderhoud en de voortdurende verbetering van de infrastructuur en de organisatie van events voor jong en oud vormen de basis van ons sportbeleid. Voor 2022 denken we aan een nieuw korfbalterrein in het park waarbij het deel zwembad dat niet meer gebruikt wordt, wordt omgeturnd. Ook de tennisterreinen worden vernieuwd. Verder maken we werk van een samenwerking van de scholen voor het openstellen van onze sportinfrastructuur.

Jeugd

We willen blijven investeren in onze jeugd, onze toekomst. Via een ambitieus en gediversifieerd jeugdbeleid wil onze gemeente bijdragen tot het welzijn van onze jeugd. Zo starten we met een traject om van onze gemeente een nog meer kind- en jongerenvriendelijke gemeente te maken. Net als in 2021, willen we ook het komende jaar volop aandacht spenderen aan het mentaal welzijn van onze jongeren met bijvoorbeeld de opstart van een eigen Overkophuis dat op de planning staat en uiteraard hopelijk ook de effectieve start van het nieuwe jeugdhuis in 2022.

Samenleven

Een jaar na de opstart van de nieuwe Dienst Samenleven rolt het ene na het andere project van de 'band.' Zij startten onder meer de kindergemeenteraad op, en lanceerden een participatieplatform. 

Er is ook vanaf 2022 50.000 euro ingeschreven voor de organisatie van een 'burgerbegroting.' Dit zal in de loop van volgend jaar uitgewerkt worden, maar het principe bestaat er uit dat inwoners van Boom zelf projecten kunnen indienen met een maatschappelijke en/of sociaal belang of meerwaarde. Recente voorbeelden uit Antwerpen zijn b.v. de Riksja in Ekeren, gevelwatertonnen, tuinstraten enz…

 Er is ook een ‘feestbudget’ ingeschreven. Ook hier zijn we momenteel nog een reglement voor aan het uitwerken. Hierbij zal een klein bedrag worden voorzien voor buurtfeesten en straatfeesten.

 

Cultuur, Toerisme, Bib en erfgoed

Boom heeft een boeiend en levendig cultuurlandschap. Om deze culturele diversiteit in de toekomst te kunnen waarborgen, is een duurzaam cultuurbeleid noodzakelijk met oog voor participatie en creativiteit. Een brede cultuurdeelname is belangrijk en daarom zal dit bestuur de subsidies voor de verenigingen aangesloten aan de cultuurraad verruimen met 3000 euro. In datzelfde kader wordt de Uit-pas verder uitgerold en de nodige communicatie zal geoptimaliseerd worden wat tijdens corona niet of moeilijk mogelijk was.

Tevens zal er verder nagedacht worden voor een cultuurhuis 2.0 waar samenwerken met onder andere de gemeentelijke academie en de Dienst Beleving een belangrijke uitdaging zal zijn. 

De gemeentelijke bib blijft uiteraard een basisvoorziening waar elke doelgroep zijn gading kan vinden. De Bib evolueert verder tot een belevingscentrum in onze gemeente en blijft naast de uitleendienst inzetten op activiteiten.

Het is algemeen bekend dat toerisme, recreatie en vrije tijd voordelen bieden voor de economische ontwikkeling van onze gemeente en dat ze tevens een sociaal, cultureel en maatschappelijk belang hebben.

Door onze intergemeentelijke samenwerking met Toerisme Rupelstreek zetten we ook in 2022 onze gemeente met onbetaalbaar erfgoed in de kijker, ook voor mensen van buiten onze gemeente. De dienstverlening in het infokantoor en het kenbaar maken van nieuwigheden en het zichtbaar maken van onze troeven blijven daarom een prioriteit binnen Toerisme Rupelstreek.

 

Milieu

We willen ook als lokaal bestuur een antwoord bieden op de uitdagingen op het gebied van klimaat, milieu en energie. We menen immers dat er op elk niveau essentiële maatregelen kunnen genomen worden. Langs onze zijde willen we ons eigen engagement rond duurzame ontwikkeling op alle beleidslijnen intensiveren en concrete acties en campagnes uitvoeren.

Zo is er pas de kick-off geweest voor de start van de opmaak van het klimaatactieplan. De volgende fases bestaan uit workshops en een participatiemoment voor Bomenaars die mee kunnen nadenken over concrete acties in het klimaatactieplan. Deze participatiemomenten worden ondersteund door Igean en Avansa. Vervolgens wordt het klimaatactieplan voorgelegd aan de adviesraden waarna er een terugkoppeling volgt naar het kernteam. De laatste fase is vervolgens de goedkeuring via commissie, college en uiteindelijk gemeenteraad. Mits handhaven van de timing zou het klimaatactieplan op die manier in het najaar van 2022 aan de gemeenteraad zijn voorgelegd.

In de gemeenteraad van januari al leggen we het zonnedeelproject ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Op daken van het gemeentelijk patrimonium worden zonnepanelen gelegd en de  Bomenaar zal hier mee aan kunnen participeren door een bedrag te investeren waaruit later een rendement als opbrengst uit voortvloeit.

Dienstverlening

Onze gemeente is zoals gezegd ambitieus en bevindt zich mede daardoor in volle transitie: we hebben daarom een performant ambtenarenkorps nodig om dat mee waar te maken. De modernisering van het bestuur moet dus worden voortgezet en versterkt om het bestuur voor de burger verder te vereenvoudigen.

Ons uitgebalanceerd managementsteam heeft onder begeleiding van een extern consultent in 2021 alvast een veranderingstraject opgezet waarbij we vier waarden hebben benoemd: kwaliteit, vertrouwen, teamspirit en ondernemingszin. De komende kwartalen worden deze waarden omgezet in actiepunten.

Diensten worden doorgelicht en gereorganiseerd, waarbij de afdelingen Vrije Tijd en HR als eerste aan de beurt kwamen. Met die bevindingen kunnen we de interne ontwikkeling van een modern en voorbeeldig personeelsbeleid opstarten waarbij ons doel tweeledig is: een optimale dienstverlening aan de bevolking aanbieden en tegelijk een aantrekkelijke werkgever zijn voor onze huidige en toekomstige medewerkers.  

Conclusie

2022 wordt een jaar waarin we onze eerder uitgesproken ambities verder vorm geven en de ingeslagen weg naar een nieuw en meer Boom verder zetten.

Onze ambitieuze aanpak als lokaal bestuur creëert volgens ons mogelijkheden voor de bewoners jong en oud, voor verenigingen, voor handelaars, voor ondernemers ... 

Iedereen in Boom is immers deel van ons groter geheel en onze hoger doel en dat alles maakt dat elk individu groter wordt dan haar of zijn eigen mogelijkheden. Ook dat is Boom, want wat we zelf doen is meestal goed, maar wat we samen realiseren is meestal beter.